ျပည္ပေခၚဆိုရန္ အသံုးၿပဳပံု နည္းလမ္း

 

- ျပည္ပေခၚဆိုပံု ေခၚဆိုနည္း
ျပည္ပေခၚဆိုပံု ေခၚဆိုနည္းမွာ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္သည္။  

 

1. thePay ေဆာ႔ဝဲေဒါင္းေလာ႔ ကို အရင္ဆံုး လုပ္ေပးပါရန္။

2. ဖုန္းေခၚဆုိရန္ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) ခလုတ္ကို နွိပ္ပါ။

3. အသံုးၿပဳခ  ခလုတ္ ကို နွိပ္ပါ။

4.နိုင္ငံအလုိက္ မိနစ္အလိုက္ ဖုန္းခမ ်ားကို  ေလ့လာနိုင္ ပါသည္။

5. Majar country မွ  မိမိ သိရွိလိုသည့္ နိုင္ငံကို ရွာေဖြ ႏိုင္ပါသည္။

6. ‘balance’ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျပီး လက္က ်န္ေငြကို စစ္ေဆး ႏုိင္ပါသည္။

7.နိုင္ငံျခားဖုန္း ေခၚဆိုျခင္းမျပဳ မီ "နိုင္ငံေရြးခ်ယ္ျခင္း" ခလုတ္ကို နွိပ္ျပီး မိမိေခၚဆိုလိုေသာ နိူင္ငံကို  ေရြးခ်ယ္ပါရန္။

8."Search" ကိုအသံုးျပဳ ၿပီး ပိုမို လ ်င္ၿမန္စြာ မိခင္နိုင္ငံကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။

9.ဖုန္းနံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ျ႔ပီး ဖုန္းေခၚဆို လို့ရပါသည္။

10. ဖုန္းမ ်က္ႏွာၿပင္မွ အၿပင္ phone call  မွလည္း ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္ ။

*  ေလ့လာရန္

ျပည္ပေခၚဆိုရန္ 00796+95+မိမိေခၚဆိုလိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္

ၿပည္တြင္းေခၚဆုိရန္ : 080-33-00796+ေခၚဆိုျခင္း  ->ARS->မိမိေခၚဆိုလိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္+#

ဘာသာစကားေျပာင္းလဲျခင္း : 00796+ေခၚဆိုျခင္း ->18+#

ကဒ္နံပါတ္  စစ္ေဆးရန္  : 00796+ေခၚဆိုျခင္း->77+#

ၿပည္ပေခၚဆိုရန္ လက္က ်န္ေငြစစ္ေဆးရန္  : 00796++ေခၚဆိုျခင္း->14+#

  အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္ရန္ဖုန္း
Tel: 1666-0146