របៀប្រើការហៅចេញទៅក្រៅប្រទេស

 -របៀប្រើការហៅចេញទៅបរទេស
របៀប្រើនិងការខលចេញទៅក្រៅប្រទេសមានដូចខាងក្រោម

 

1. ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីthePay 

2. ‘ចូលគ្លីកលើការខល(ក្រៅប្រទេស/ប្រពន្ទ័

3. ចុចលើក្រឡោនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខលហៅចេញ

4.ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចខលចេញបាន

5.អាចស្វែងរកមើលតាមប្រទេសនិមួយៗបាន

6. ‘balance’ អាចចូលឆែកមើលទឹកប្រាក់បាន

7. ជ្រើសរើសប្រទេសដែលត្រូវខលហៅទៅក្រៅប្រទេស

8. ចូលទៅកន្លែងស្វែងរក"Seach"អាចចូលឆែកប្រទេសរបស់ខ្លួនបានលឿន

9. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរួចចុចខលហៅចេញទៅក្រៅប្រទេស

10.  ខលចេញទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ

* 참고 

◇ខលហៅក្រៅប្រទេស: 00796+លេខកូដរបស់ប្រទេស+លេខទូស័ព្ទដែលត្រូវខល

◇ខលហៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ: 080-33-00796+ចុចបញ្ចូនខល ->ស្តាប់ARSនិយាយប្រាប់->លេខទូសព្ទ័ដែលត្រូវខល+#

◇ផ្លាស់ប្តូរភាសារ: 00796+ចុចបញ្ចូនខលហៅចេញ->18+#

◇ពិនិត្យមើលលេខកាត: 00796+ចុចបញ្ចូលខលហៅចេញ->77+#

◇ឆែកមើលទឺកប្រាក់: 00796+통화->14+#

មានជំនួយផ្នែកភាសា) Tel: 1666-0146
បើមានចំងល់សូមទំនាក់ទំនងមកកូកែកសេនធ័រ