របៀបតំឡើងកម្មវិធីពីដាន់ដឺរ៉យប្រភេទទូសព្ទ័ស្មាត

-របៀបតំឡើងកម្មវិធីthepayពីកម្មវិធីPlay-store)

 

1. ចាប់ផ្តើមដោនពីPlay-store(អាន់ដឺរ៉យ)

2. គ្លីកលើតារាង.

3.បញ្ចូល "thepay" រឺ "00796"រួចគ្លីក 

4. គ្លីកស្វែងរក 'thePay' 

5. ចុចលើដោនកម្មវិធី

6. ចុចគ្រីសលើតារាង

7-1 ពេលដោនបានហើយសូមចូលទៅបើកកម្មវិធីនេះសាជៃថ្មី

7-2  ករណីេដោនមិនទាន់បាន
 ចុចលើអាន់ដ័ររ៉យហើយគ្លីក

8. ជ្រើសរើសយកភាសា

9. គូសគ្រីសក្នុងកាឡោន

10. ដោនបានសំរេច.

កម្មវិធីthePayបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងប្រពន្ទ័បានដោយងាយ/ខលហៅក្រៅប្រទេស/អាចប្រើអ៊ីនធ័រណែតបាន

មានជំនួយផ្នែកភាសា) Tel: 1666-0146

តំឡើងកម្មវិធី thePayពីទូរសព្ធ័អាយផូន.ការដំឡើងកម្មវិធី thepayពីអាយផូន

សូមធ្វើតាមលំនាំមួយៗ!

 

1. ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីApp-storeនៃអាយផូន

2. ស្វែងរក

3.ចុច "thepay" រឺ "00796" ដើម្បីដោនស្វែងរក

4. ចុចលើthepay ដើម្បីដោនយក

5. ចុចលើokដែលបានឃើញនៃការដោនកម្មវិធី'thePAY'

6.  ជ្រើសរើសភាសាដែលត្រូវប្រើ

7. ដាក់បញ្ចូលលេខទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នកហើយទទួលសារ

8. គ្លីក'OK', ទទួលលេខកូដ៤ខ្ទង់

9. លេខដែលទទួលបានសាត្រូវចាំ

10. យកលេខសំងាត់4ខ្ទង់ដាក់នៅក្នុងការឡោនទី2

11. គូលគ្រីសលើកាឡោនក្នុងតារាង

12. ទទួលបានសំរេច. 
thePayបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងប្រពន្ធ័បានដោយងាយ/ខលក្រៅប្រទេស/បញ្ចូលអ៊ីនធ័រណែតប្រើបាន.

មានជំនួយគ្រប់ភាសា) Tel: 1666-0146