ၿပည္ပဖုန္းေခၚဆုိရန္ Cash ၿဖင္႔ေငြၿဖည္႔သြင္းၿခင္း

안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

မဂၤလာပါ။ ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္ .ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပန္လည္ေၿဖၾကားေပးပါမယ္

thePay Cash를 사용하는것을 강력하게 추천 드립니다. 

thePay Cash ကို အသံုးၿပဳၾကည္႔ၿခင္းကို တုိက္တြန္းညႊန္ၿပေပးခ်င္ပါတယ္.
thePay Cash는 더욱 간편하고 신속하게 결제를 도와줍니다.

thePay Cash က ပိုၿပီး လြယ္ကူအဆင္ေၿပေစေရးအတြက္ဖုန္းတြင္ ေငြၿဖည္႔ေပးၿခင္းကို ကူညီပါလိမ္႔မယ္.

[kt the+ 1] "국제전화충전"을 클릭합니다.

"ၿပည္ပ ဖုန္းဆက္ရန္ေငြၿဖည္႔ၿခင္း" ကိုႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt the+ 2]  번호 확인후 충전하실 금액을 선택합니다.

ၿဖည္႔သြင္းမည္႔ဖုန္းနံပါတ္ကို ၿပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ေငြၿဖည္႔သြင္းမည္႔ပမာဏကို ေရြးခ ်ယ္ေပးပါရန္။

[kt the+ 3] 충전정보를 재확인 하시고 ‘OK’ 버튼을 클릭합니다.

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္တၾကိမ္ၿပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး "OK"ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt the+ 4] 한번 더 금액을 확인 하시고 ‘OK’버튼을 클릭합니다.

ေနာက္တၾကိမ္ ေငြၿဖည္႔သြင္းမည္႔ပမာဏကို ၿပန္စစ္ေဆးၿပီး "OK" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt the+ 5] 5~10초동안 기다려 주시면 충전내역에서 결과를 확인 할 수 있습니다.

5~10 စကၠန္႔ ေစာင္႔ဆုိင္းေပးရန္လိုအပ္ၿပီ း History တြင္ ေငြၿဖည္႔သြင္းသည္႔ရလဒ္ကို ၿပန္လည္စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။