ၿပည္ပဖုန္းဆက္ၿခင္းသို႔ ဘဏ္အေကာင္႔မွ ေငြၿဖည္႔ၿခင္း

안녕하세요 고객센터 입니다. 질문에 대해 답변드리겠습니다.

မဂၤလာပါ။ ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္. ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပန္လည္ေၿဖၾကားေပးပါမယ္။

국제전화 전용 은행계좌로 금액을 충전하는 방법

ၿပည္ပဖုန္းဆက္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ ဘဏ္အေကာင္႔မွတဆင္႔ ေငြၿဖည္႔သြင္းၿခင္း နည္းလမ္း
*1번만 충전하면 쉽게 사용할수 있는 "thePay cash"를 사용하는 것을  강력하게 추천드립니다. 링크

တၾကိမ္ေငြၿဖည္႔ၾကည္႔ရံုၿဖင္႔ လြယ္ကူစြာအသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ thePay cash ကို အသံုးၿပဳၿခင္းကို ညႊန္ၿပေပးေစခ ်င္ပါတယ္.

 

[kt1] "국제전화충전"을 클릭합니다.

"ၿပည္ပဖုန္းေခၚဆုိရန္ေငြၿဖည္႔ၿခင္း"ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt2] 번호 확인후 충전하실 금액을 선택합니다.

မိမိၿဖည္႔ခ်င္ေသာဖုန္းနံပါတ္ကို စစ္ေဆးၿပီး ေငြၿဖည္႔သြင္းခ်င္ေသာပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္။

[kt3] 충전정보를 재확인 하시고 ‘OK’ 버튼을 클릭합니다.

အခ်က္အလက္မ်ားကိုၿပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး OK ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt4]
1-1  ‘은행계좌’ 버튼을 클릭을 합니다.

ဘဏ္အေကာင္႔ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။
1-2 입금하실 은행을 선택합니다.

ေငြၿဖည္႔သြင္းမည္႔ ဘဏ္နာမည္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္။

[kt5]은행을 변경하실려면 "은행변경" 버튼을 클릭합니다.

ဘဏ္နာမည္ကို ေၿပာင္းလဲခ်င္ပါက "ဘဏ္နာမည္ေၿပာင္းလဲၿခင္း"ဆုိသည္႔ခလုတ္ကုိႏွိပ္ေပးပါရန္။
(기본으로 농협으로 설정이 되어있습니다.)

(ပံုမွန္အားၿဖင္႔ NH Bank ၿဖင္႔ ေဖာ္ၿပထားပါလိမ္႔မည္)

[kt6] 팝업창이 나오면  "확인"을 클릭합니다.

မက္ေဆ႔ေပၚလာရင္ " OK" ကိုႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt7] 마찬가지로 변경이 완료되면 "확인" 버튼을 클릭합니다.

နည္းလမ္းပံုစံတူၿဖင္႔ ေၿပာင္းလဲၿပီးဆံုးပါက OK ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ေပးပါရန္။

[kt8] 다시 한번 송금할 은행과 계좌번호를 확인합니다.

ေနာက္တၾကိမ္ ေငြလြဲထည္႔မည္႔ ဘဏ္နာမည္ႏွင္႔ ဘဏ္အေကာင္႔နံပါတ္ကို ၿပန္စစ္ေဆးေပးပါရန္။

 

[kt9]
6-1 계좌로 송금을 한후 "새로고침"버튼을 누릅니다. 

ဘဏ္အေကာင္႔မွတဆင္႔ေငြလြဲထည္႔ၿပီးေနာက္ ပံုပါအတုိင္း နံပါတ္ 1 ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးပါရန္။
6-2 변경된 잔액을 꼭 확인해 보세요.

ေၿပာင္းလဲသြားေသာ လက္က ်န္ေငြပမာဏကို မၿဖစ္မေန ၿပန္စစ္ေဆးေပးပါရန္။