မိမိရဲ႔ thePay cash ႏွင္႔ Bonus point ကိုမၿမင္ရ(သို႔) ေပ ်ာက္ဆံုးသြားပါက -

မဂၤလာပါ . ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္. ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပန္ေၿဖေပးပါ႔မယ္။

မိမိရဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) တၿခားဖုန္း ေၿပာင္းလဲအသံုးၿပဳပါက ေဆာ႔၀ဲမွ အခ ်က္အလက္မ ်ားေပ ်ာက္ဆံုးသြားႏုိင္ပါသည္။
ကဒ္ေၿပာင္းထည္႔ၿခင္း(သုိ႔) တၿခားဖုန္းေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳခဲ႔သည္ဆုိရင္လဲ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင္႔ အီးေမးလ္ကို ယခင္ႏွင္႔အတူ အသံုးၿပဳေပးပါရန္။

1. ဖုန္းနံပါတ္ႏွင္႔ အီးေမးလ္ကို စစ္ေဆးပါရန္။ အီးေမးလ္ကို ယခင္ႏွင္႔အတူအသံုးၿပဳေပးပါရန္။

2. ေနာက္တၾကိမ္ ၿပန္စစ္ေဆးၾကည္႔ပါရန္။

Ask help desk(support language) Tel: 1666-0146