အသားကတ္ၿဖည္႔ရာမွာ အဆင္မေၿပၿဖစ္ေနတယ္..ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ?

မဂၤလာပါ..ဆားဗစ္စင္တာၿဖစ္ပါတယ္ . ေမးခြန္းမ ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပိး ေၿဖၾကားေပးပါမယ္။ 
" History" ကို ႏွိပ္ပါက အဆင္မေၿပရသည္႔အေၾကာငး္အရင္းႏွင္႔ ၿပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ၿပထားေပးပါသည္။

1. ေငြၿဖည္႔ရာတြင္ ေငြမ၀င္ပါက - > " ? " ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ပါက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ ်က္ကို ဖတ္ရွဳႏိုင္ၿခင္း ။

ဖုနး္လိုင္းကုမၸဏီကို ရွာေဖြရာတြင္ မေတြ႔ရွိပါက -

၁)ေငြၿဖည္႔ၿခင္းကို ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္။

၂) 114 သုိ႔ ဖုန္းဆက္ၿပီး မိမိဖုန္းနံပါတ္သည္ မည္သည္႔ဖုန္းလိုင္းကုမၸဏီၿဖစ္ေၾကာင္းေမးၿမန္းစစ္ေဆးရန္။

၃) thePay ဆားဗစ္စင္တာ သို႔ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းရန္။

Ask help desk(support language) Tel: 1666-0146

ေနထိုင္မွဳ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿခင္းေၾကာင္႔ ေငြသြင္းရာတြင္ အဆင္မေၿပၿဖစ္ပါက -

၁) မိမိေနထိုင္မွဳ သက္တမ္းဗီဇာ တုိးရန္။

၂) မိမိ၀ယ္ထားေသာ ဖုန္းလိုင္းကုမၸဏီတြင္ ဖုန္းလိုင္းၿပန္လည္ဖြင္႔ေပးရန္ေတာင္းဆုိရန္။

၃) ေငြၿဖည္႔သြင္းၿခင္းကို ေနာက္တၾကိမ္ ၿပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္။

[Case-3] ဖုန္းလိုင္းကုမၸဏီေၾကာင္႔ ေငြၿဖည္႔သြင္းရာတြင္ အဆင္မေၿပၿဖစ္ေနၿခင္း -

၁) ေငြၿဖည္႔သြင္း မရေသာ အမ ်ိဳးအစား

၂) ပါ႔စပို႔ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿခင္း (ေနထုိင္မွဳ သက္တမ္းကုန္ဆံုး)

၃) ဖုန္းလိုင္းကုမၸဏီမွ စည္းမ ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ၿဖတ္ေတာက္ထားၿခင္း။