បញ្ចុះតំលៃពិសេស
Spring Event
2017-01-26 BIG EVENT
កាបញ្ចុះតំលៃនិងជូនជារង្វាន់ផ្សេងៗ


CUSTOMMER CENTER
5% ប្រាក់រង្វាន់
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងប្រពន្ធ័លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់5ភាគរយ. (ម្យ៉ាងទៀត,សន្សំប្រាក់រង្វាន់បាន១ម៉ឺនលោអ្នកអាចបញ្ចូលបានម្តង.)
CUSTOMMER CENTER
បញ្ចុះតំលៃ10%
[KT the+00796]ទោះបីជាគ្មានកាតទូរសព្ទ័ក៌អាចបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ដោយងាយស្រួល
ក្នុងការខលទៅខ្មែរតាមរយះkt00769ដែរ។
CUSTOMMER CENTER
ហ្វ្រីជូន2000\
ដោនកម្មវិធី "thePay" មិនថាអ្នកណាក៏ដោយគឺអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ហ្វ្រី2000វ៉ុនទាំងអស់។ 

 
THE Pay APP download
ThePAY android app download
ThePAY ios app download