បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ក្នុងប្រពន្ធ័ទូរសព្ទ័ និងខលហៅក្រៅប្រទេស
(Voice, Data, Global Call)
thePay, Recharge Prepaid Phone service, KT 00796
thePAY App
ដោនកម្មវីធីthepay
ThePAY android app download
ThePAY ios app download